شلوغ است ...
 
خیلی شلوغ
 
پیدایش نمی کنم ...
 
 
نمی دانم کجا گذاشتم
 
سادگی را می گویم !
 
باید بگردم
 
مطمئنم همین جاهاست...
 

 

دلم هوس یک دوست صمیمی کرده...
 
یک رفیق شش دانگ...
 
یک آرام دل،
 
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده
 
و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد...
 
رفیقی که من نگویم و او بشنود...
 
بخندم و حجم بغضم را در خنده ام ببیند...
 
رفیقی که بگویمش برو ، اما بماند...
 
که نرود...
 
وقتی ماندنش آرامم می کند!
 
نیست...
 
دلم گرفته این روزها
 

 
نظرت در باره اين عکس چيه ؟ خطاي چشم رو متوجه شدي ؟
آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود!

گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود!


امروزبنای خانه ها سنگ شده!

دلها همه با بنا هماهنگ شده!
 

 

o0wcij84g0b8ss8c451s.gifبده دستـآتــُ بـه دستَـمـ ... تا با هم ڪُـلبـه بسـآزيمــt2mloo6x24vbt3eo780w.gif

t2mloo6x24vbt3eo780w.gifڪُـلبـه اے پـُر از مَنــ و تـو ... از مَنــ و تـُـ مـآ بسـآزيمــo0wcij84g0b8ss8c451s.gif

o0wcij84g0b8ss8c451s.gifدور بشيمـ از همـه مـَردُمـ ... وآسـه دَرد همـ بميـريمــt2mloo6x24vbt3eo780w.gif

t2mloo6x24vbt3eo780w.gifبا ستـآره ها بخـوآبيمـ ... با تـَرآنـه جـوטּ بگيـريمــo0wcij84g0b8ss8c451s.gif

o0wcij84g0b8ss8c451s.gifڪُـلبـه اے انـدازه ے عشق ... باغچــه و حـوض و گـُلـدوטּt2mloo6x24vbt3eo780w.gif

t2mloo6x24vbt3eo780w.gifسَر تــُ باشـه رو شونَمــ ... مثــ ليلــے مثــ مَجنــوטּo0wcij84g0b8ss8c451s.gif

o0wcij84g0b8ss8c451s.gifمَنــ بشمـ مـآدر گـُلهـآ ... تــُ بشــے بـآبـآے بـآروטּt2mloo6x24vbt3eo780w.gif

 

اا gif.jpg

 

چـه غــم انگــــیـز اسـت ..


ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک ..


وقتــی ،


بــه هــوایِ جُــفتِ خــود ..


بــه اقــــیـانــوس مــی زنــــد ..


و نه

زندگي آرام است، مثل آرامش يك خواب بلند.

زندگي شيرين است، مثل شيريني يك روز قشنگ.

زندگي رويايي است، مثل روياي ِيكي كودك ناز.

زندگي زيبايي است، مثل زيبايي يك غنچه ي باز.

زندگي تك تك اين ساعتهاست، 

زندگي چرخش اين عقربه هاست.

زندگي راز دل مادر من.

زندگي پينه ي دست پدر است،

زندگي مثل زمان در گذر...